În urma primului episod din seria de articole privind poluarea generată de cele patru termocentrale din Capitală, în care am prezentat cum funcționează instalațiile de ardere cu derogări de la normele de mediu, reprezentanții ELCEN au transmis o serie de precizări.

Potrivit punctului de vedere transmis, poluarea din Capitală ar fi generată doar de traficul rutier, prin pulberile produse de pneurile mașinilor sau de arderea incompletă a carburanților, de șantiere, de centralele de apartament și de arderile ilegale depistate de comisarii Gărzii de Mediu în zone precum Sintești-Vidra din județul Ilfov.

De asemenea, reprezentanții ELCEN menționează o serie de investiții în modernizare realizate recent dar, în egală măsură, transmit că au fost inițiate “demersuri pentru înlocuirea actualului parc de echipamente, învechit, precum și implementarea unor unități noi, moderne, cu eficiență ridicată, de producere a energiei în cogenerare”.

Mai mult, în punctul de vedere transmis nu se face nicio referire la motivele pentru care ELCEN S.A. beneficiază de excepții de la legislația de mediu sau dacă investițiile realizate permit ridicarea acestor derogări.

Redacția Buletin de București a folosit în cadrul primului episod informații care se regăsesc în Planul de Reorganizare al ELCEN întocmit de actuala conducere și înregistrat la Tribunalul București pe 28 februarie 2020 dar și din Autorizațiile Privind Emisiile de Gaze cu Efect de Seră emise de Agenția Națională pentru Protecția Mediului pentru perioada 2013- 2020, revizuite în 21.08.2018 dar și opinia unui expert cu privire la o serie de aspecte de ordin tehnic privind degajarea oxizilor de azot în atmosferă.

Redăm integral, mai jos, punctul de vedere transmis de ELCEN S.A.

În virtutea dreptului la replică şi a corectei informări a opiniei publice, în legătură cu articolul  „Otrava de la ELCEN (I): Termocentralele Bucureștiului funcționează cu derogări de la legile de mediu” publicat, în data de 10.11.2020, pe platforma online buletin.de bucurești, autor Cătălin Doscaș,vă transmitem poziția Electrocentrale București SA (ELCEN):

  1. Titlul articolului are un caracter tendențios și permite o exagerare a contextului ce riscă să inducă în eroare opinia publică și afectează într-o mare măsură imaginea ELCEN. Considerăm că ar trebui acordată o atenție deosebită principalelor surse de poluare a capitalei, cum ar fi traficul greu și aglomerat din București sau marile șantiere de construcții. Sistemele de monitorizare a calității aerului din capitală înregistrează aproape constant depășiri ale limitelor nivelului de poluare din cauza poluării cu pulberi produsă de pneurile mașinilor sau de arderea incompletă a carburanților. În urma mai multor controale ce au vizat șantierele de construcție din București, reprezentanții Ministerului Mediului au constatat că șantierele sunt a doua sursă de poluare a aerului după trafic.

Arderile ilegale de deșeuri semnalate în repetate rânduri de Ministerul Mediului în zone precum Sintești-Vidra din județul Ilfov reprezintă, de asemenea, una dintre cauzele principale ale poluării din București.

Totodată, este ignorată destul de mult poluarea produsă de centralele individuale de apartament, deși în multe țări europene există norme stricte în ceea ce privește utilizarea mijloacelor de încălzire individuală. Acestea reprezintă un risc real pentru sănătatea locuitorilor întrucât, pe lângă pericolul crescut de explozie, evacuarea gazelor de ardere prin tuburi orizontale favorizează crearea unui înveliș de aer poluat de jur împrejurul apartamentelor și blocurilor unde sunt montate aceste centrale. În plus, gazele arse evacuate se stratifică la 30-40 cm deasupra solului peste locurile de joacă dintre blocuri și în parcuri.

În cazul CET-urilor, emisiile sunt evacuate în aer prin surse fixe dirijate şi controlate, la înălţimi mari (ex. coșul de fum nr. 1 de la CET Progresu are o înălțime de 250 m). Parametrii de funcționare ai  CET-urilor sunt monitorizați în permanență de personal pregătit în acest domeniu.

  • Subliniem faptul că sursa de informare a acestui articol provine de la un angajat al ELCEN în perioada 1965-1977. Având în vedere că la ELCEN nu a fost transmisă nicio solicitare de informaţii cu privire la conţinutul articolului, precum şi ţinând cont de principiul transparenţei, al respectului reciproc şi al profesionalismului în activitatea desfăşurată, considerăm că solicitarea unui punct de vedere oficial din partea reprezentanţilor actuali ai ELCEN înaintea publicării articolului ar fi fost demersul potrivit pentru o înțelegere cât mai bună a situației.
  • Toate instalațiile de ardere deținute de ELCEN sunt dotate cu sisteme de monitorizare continuă a emisiilor de poluanți ( SO2, NOx , pulberi si CO) amplasate pe coșurile de fum, care sunt calibrate și verificate metrologic si urmărite de personal specializat. Rezultatele măsurătorilor se transmit autorităților de mediu (APMB, Garda Națională de Mediu). Nu s-au înregistrat depășiri ale limitelor de emisii pentru niciun poluant.

Toate lucrările de investiții au ca obiectiv aplicarea celor mai bune tehnologii disponibile si creșterea eficientei energetice, care sa conducă la reducerea emisiilor de poluanți in atmosfera, conform cerințelor legislației europene.

Astfel:

  • La CET București Vest si CET Grozăvești au fost realizate lucrări de modernizare la două instalații de ardere care au condus la diminuarea emisiilor de NOx si încadrarea in limitele legislației de mediu.
  • La CET Progresu, în perioada 2019-2020 au fost realizate lucrări de modernizare, în urma cărora s-au obținut valori scăzute concentrațiilor de emisii de NOx.
  • Toate lucrările de modernizare sunt in conformitate cu tehnicile stabilite in Decizia UE nr 1442/2017 privind cele mai bune tehnologii disponibile si au fost aprobate de Agenția pentru Protecția Mediului, in cadrul procedurii d e obținere a Acordurilor de Mediu.
  • Contrazicem afirmația conform căreia „limitarea poluării prin modernizarea termocentralelor existente presupune creșterea consumului de gaze”. Subliniem faptul că CET-urile ELCEN produc energie electrică și termică în regim de cogenerare, ceea ce presupune producerea combinată de energie electrică și termică din aceeași unitate de combustibil. Avantajul principal al producerii combinate de energie electrică și termică este utilizarea redusă a combustibilului comparativ cu situația convențională a generării separate de electricitate și căldură, ceea ce conduce la randamente energetice peste 85% și, implicit, la reducerea la minimum a emisiilor generate de utilizarea gazului cu impact minim asupra mediului înconjurător.
  • Centralele ELCEN funcționează integral pe gaz natural. Păcura este un combustibil alternativ, iar utilizarea acesteia este prevăzută doar în situații excepționale, cum ar fi necesitatea asigurării rezervei terțiare de energie pentru a compensa un eventual deficit de alimentare cu gaze naturale (de ex. ierni cu temperaturi extreme când există riscul scăderii presiunii gazelor naturale).
  • În conformitate cu Programul investițional cuprins în Planul de reorganizare modificat al ELCEN, societatea noastră a inițiat demersurile pentru înlocuirea actualului parc de echipamente, învechit, precum și  implementarea unor unități noi, moderne, cu eficiență ridicată, de producere a energiei în cogenerare, ceea ce va permite menținerea capacității de producție a energiei termice și electrice, într-un mod sustenabil, pe termen lung.    
  • Nu există alternativă realistă la cogenerare sau la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică. Cogenerarea este posibilă doar în cadrul unui sistem centralizat. Directivele europene susțin și promovează acest tip de sistem. În marile orașe, se implementează și se dezvoltă sisteme centralizate eficiente ce au la bază cogenerarea de înaltă eficiență care este una dintre prioritățile sectorului energetic și reprezintă metoda cea mai eficientă de reducere a consumurilor de combustibil și, implicit, de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Potrivit unui studiu recent, prin tranziția spre combustibili curați utilizați eficient în cogenerare, emisiile unui oraș pot fi reduse cu până la 70% prin investiții realizate în următorii ani.

Avantajele cogenerării de înaltă eficiență:

  • randamente energetice mai mari de 85%,
  • creșterea eficienței energetice prin utilizarea instalațiilor performante de cogenerare,
  • economie de combustibil primar, în sistemul de producere în cogenerare, în comparație cu producerea acelorași cantități de energie electrică și termică, separat în centrale electrice de condensație și centrale termice,
  • reducerea poluării cu posibilitatea de control și diminuare a noxelor, inclusiv a emisiilor de gaze cu efect de seră,
  • cost redus al energiei, comparativ cu alte sisteme de producere a energiei termice, fără cogenerare.
  • creșterea gradului de securitate în aprovizionarea cu energie prin diversificarea surselor de producere și a resurselor energetice primare utilizate, conducând la reducere dependeței de importuri de resurse primare și creșterea siguranței energetice naționale. 
  • În vederea atingerii țintei de neutralitate climatică în 2050 și ca urmare a unui studiu pentru decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, există propuneri, la nivelul UE, ce prevăd necesitatea ca până în 2030 cel mai târziu, instalarea de noi centrale termice pe gaze în locuințe (centrale termice individuale) să fie interzisă.  Soluția propusă constă în extinderea sistemelor de încălzire centralizată, alături de folosirea noilor tehnologii pentru încălzire.

Dorim să subliniem că lansarea în spațiul public a unor informații neverificate corespunzător îngreunează transmiterea în mod corect și transparent a mesajelor către opinia publică.” 

FOTO: Inquam Photos

(Visited 800 times, 1 visits today)